1. AVÍS I INFORMACIÓ LEGAL

El present Avís Legal regula l'ús del servei de la pàgina Web www.naborvending.com propietat de NABOR VENDING, SL amb domicili social C/Sant Galderic, 10, 08395, Sant Pol de Mar (Barcelona) amb CIF B64654254 i que posa a la disposició dels usuaris d'Internet.

La utilització de la pàgina Web atribueix la condició d'usuari de la Web (d'ara endavant, "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta política de privadesa des del moment mateix que l'Usuari accedeix a la Web.

En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi consultar la Web, ja que el contingut de la Web pot sofrir modificacions.

2. OBJECTE

La present Web, propietat de NABOR VENDING, SL, ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer els serveis i productes de l'entitat i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet.

L'accés i/o ús de la Web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari i l'acceptació, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com d'aquelles altres particulars que, si escau, regeixin la utilització del Portal o dels serveis vinculats al mateix.

En aquest sentit, NABOR VENDING, SL es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu Web.

3. CONDICIONS D’ACCÉS DE LA WEB

3.1 Caràcter d’utilització de la web

La Web té com a objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre NABOR VENDING, SL i els seus clients o interessats a través d'Internet, no obstant això, a través de la pàgina Web de NABOR VENDING, SL no se sol·liciten ni recullen dades de caràcter personal. Política de Privacitat de la web de NABOR VENDING, SL

3.2 Informació veraç

L'usuari disposa d'una adreça de correu electrònic on pot fer arribar el seu CV. En tot caso l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

4. ÚS DE LA PÀGINA WEB

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 1720/2077 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i altra normativa complementària, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic.

L'Usuari es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que NABOR VENDING, SL posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals.

A aquest efecte, l'Usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l'empresa NABOR VENDING, SL pugui sofrir, directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l'ús de la pàgina Web i d'aquesta política de privadesa.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la Web.

4.1 Ús del codi font

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la informació i els continguts que es recullen a la pàgina Web estan protegits per la legislació Espanyola, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris.

5. CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB

Els continguts de la Pàgina Web són posats a la disposició de l'Usuari per NABOR VENDING, SL com a informació pròpia o si escau, de tercers. D'aquesta manera NABOR VENDING, SL posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la pàgina Web siguin exactes i estiguin actualitzats.

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició a la pàgina Web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat, les i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment acceptades, i l'ordre públic.

L'Usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació.

6. LINKS

La Web “www.naborvending.com’’ podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet.

La pàgina Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

7. PROTECCIÓ DE DADES

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, NABOR VENDING, SL informa a l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat de la qual és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercitar, d'acord amb l'establert en aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit a NABOR VENDING, SL amb domicili en C/Sant Galderic, 10, 08395, Sant Pol de Mar(Barcelona) aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

NABOR VENDING, SL pot rebre a través de correu electrònic dades de personals per a la gestió de candidatures a llocs de treball, si escau l'empresa es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal, al seu deure guardar-los i de destruir-los, adoptant les mesures de seguretat que imposa la legislació vigent per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

L'Usuari que facilita les seves dades personals enviant correu electrònic amb el seu Currículum vitae, atorga el seu consentiment a NABOR VENDING, SL per rebre comunicacions, sempre relacionats amb serveis de l'empresa. Si no desitja rebre qualsevol d'aquestes comunicacions podrà comunicar-ho a l'adreça indicada en l'apartat 1 d'aquesta Clàusula, mitjançant escrit en el qual obri data i signatura original.

8. COOKIES

NABOR VENDING, SL pot utilitzar cookies quan un Usuari navega pels llocs i pàgines Web.

Les cookies que utilitza NABOR VENDING, SL en la Web s'associen únicament amb el navegador d'un ordinador determinat (un Usuari anònim), i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l'Usuari.

Aquestes cookies, s'utilitzen per NABOR VENDING, SL amb la finalitat de reconèixer els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests hagin accedit a la pàgina per primera vegada, sense que es produeixi un nou registre en cada visita per accedir a les àrees de continguts. De la mateixa manera, s'utilitzen a l'efecte d'elaboració d'estadístiques de NABOR VENDING, SL per oferir a l'Usuari la possibilitat de personalitzar el Lloc Web d'acord amb els seus gustos i necessitats, de manera que no sigui necessari personalitzar-ho en cada visita al mateix.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina Web són propietat de NABOR VENDING, SL o de tercers autoritzats, sense que pugui entendre's que l'ús o accés a la pàgina Web atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Així mateix, els Continguts són propietat intel·lectual de NABOR VENDING, SL o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari, en virtut de l'establert en aquesta política de privadesa. Per tant, queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel•lectual sobre la present Web.

10. PUBLICITAT

A la pàgina Web podran allotjar-se continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en la Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicable.

NABOR VENDING, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

11. RESPONSABILITAT

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que NABOR VENDING, SL pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions al fet que queda sotmès per aquesta Política de Privacitat, per la llei, o si escau, per les condicions particulars que siguin aplicable.

11.1 Responsabilitat en l’accés al portal

NABOR VENDING, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

11.2 Responsabilitat de la qualitat del servei i continguts

L'accés a la Web no implica l'obligació per part de NABOR VENDING, SL de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

NABOR VENDING, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei al Portal.

11.3 Responsabilitat dels enllaços o links

El servei d'accés a la pàgina Web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, NABOR VENDING, SL no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany.

La present política de privadesa es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina Web, l'Usuari i NABOR VENDING, SL acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Julio de Serveis de la Informació i Correu Electrònic.